Datenschutzerklärung

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO*
(*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)
 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?
Administratorem Twoich danych osobowych jest OuterBest Sp. z o.o. z siedzibą w  Warszawie ul.Twarda 18, (dalej „My” albo OuterBest Sp. z o.o.) prowadząca sklep internetowy pod adresem www.psiakaloria.pl.
 
Kontakt w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych przez OuterBest Sp. z o.o.
W celu udzielenia informacji dotyczących przetwarzania przez Nas Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować listownie, mailowo oraz telefonicznie, poniżej są zamieszczone Nasze dane kontaktowe:
OuterBest Sp. z o.o.
ul.Twarda 18 
00-105 Warszawa
 
kontakt@psiakaloria.pl
tel. +48 798 680 679
 
Jak otrzymaliśmy Twoje dane?
Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zawierania umowy sprzedaży lub świadczenia innych usług, poprzez formularz kontaktowy, formularz newslettera, podczas rejestracji osobistej, telefonicznej lub internetowej, również rejestracji w aukcjach Allegro i Amazon lub przekazałeś nam je drogą mailową.
 
W jakim celu i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
 • realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży;
 • obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z realizacją umów, dokonaniem i otrzymaniem płatności.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla:
 • celów podatkowych i rachunkowych;
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Twoje dane są również przetwarzane przez  OuterBest Sp. z o.o. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  OuterBest Sp. z o.o., w celach wskazanych poniżej:
 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług oferowanych przez  OuterBest Sp. z o.o.;
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności Biurze Obsługi Klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez Nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
 • Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www.
Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolny sposób, w każdym momencie.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody lub do momentu, kiedy wygasa nasz obowiązek przetwarzania Twoich danych, nałożony na Nas powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 
Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Dla celów wykonania obowiązków wynikających z łączącej Nas umowy, a także dla przestrzegania wymogów określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:
 • imię i nazwisko;
 • adres wysyłki towaru lub adres korespondencyjny;
 • adres poczty elektronicznej;
 • numer telefonu;
 • numer rachunku bankowego
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz danych osobowych (nie zaliczając do tego katalogu numeru rachunku bankowego), niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.
 
Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych przez OuterBest Sp. z o.o.?
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy,
  Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Ci tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody,
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z Nami przez adres mailowy kontakt@psiakaloria.pl lub telefonicznie pod numerem +48 798 680 679 .
Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez OuterBest Sp. z o.o.; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2.
 
Kiedy możesz złożyć sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych przez OuterBest Sp. z o.o.?
Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.
 
Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym Nas w prowadzeniu rachunkowości, przeprowadzania płatności online, prowadzeniu sklepu internetowego, systemów informatycznych oraz wykonujących usługi konsultingowe i audytowe. Podmioty, którym powierzamy przetwarzanie Twoich danych osobowych, wykonują swoje zadania na podstawie umowy z Nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Zawierane przez Nas umowy powierzania przetwarzania danych zawierają klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Ponadto, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa, które nakładają na Nas obowiązek przetwarzania Twoich danych.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 
Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC, HubSpot Inc, Freshworks Inc, PrintNode Ltd w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 
Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, jednakże bez stosowania zautomatyzowanego profilowania.
Nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. 
 
Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych
Szanowni Państwo,
W każdej chwili możecie wycofać wyrażoną przez Was zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych lub skorzystać z innych praw Państwu przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z nami pod adresem e-mail: kontakt@psiakaloria.pl  lub pocztą na adres: OuterBest Sp. z o.o., ul.Twarda 18, 00-105 Warszawa, Polska/Poland.